Din Neden Vardır? Din Gerekli Midir? Hangi Din Doğrudur?

Din Neden Var? Din gerekli mi? Hangi din doğru? Gibi sorular mantıksal delillerle cevaplanıyor.

Şuursuz canlılara ilham edip onlara görevlerini öğreten Allah, elbette şuur sahibi, irade sahibi insana da bu dünya hayatındaki vazifelerini peygamberler vasıtasıyla bildirir.

Kainattaki varlıklar Allah’ın emri ile çalışmakta, O’na itaat etmektedirler. Hükmüne karşı gelinemeyen sonsuz izzet sahibi bir Zât, insanı da başıboş bırakmaz ve insanlara yaptıkları kötü işlerin kötülüğünü bildirerek onları uyarır. Demek oluyor ki Allah; kutsal kitaplar ve peygamberler aracılığıyla insanlara yapılan işlerin iyi veya kötü olduğunu bildiriyor, kullarını kötü işler yapmamaları konusunda uyarıyor.

Tüm kainat hikmetli, sanatlı bir şekilde yaratılmış bir kitap gibidir. Bu kainat kitabının mânâlarını ders verecek muallimler, liderler, rehberler, aydınlatıcı zâtlar ise peygamberlerdir.

Peygamberler olmadan hayatın anlamı, insanın nereden geldiği, hayattaki görevinin ne olduğu, ne yapması gerektiği ve nereye gideceği gibi hayatî meseleler anlaşılamaz. 

Hz. Muhammed’in (Sav) Peygamberliğinin Bazı Delilleri

Kur’an Delili (Risale-i Nur’da 25. Söz kısmında ayrıntılı açıklamalar vardır)

– Okuma yazma bilmediği halde anlamı ve belagatı eşsiz olan Kur’an ayetlerini okuması

– Kur’an-ı Kerîm’in bahsettiği hakikatlerin büyüklüğü, edebiyatın meşhur olduğu bir toplumda müşriklerin bile kabul etmesiyle hiçbir insan sözüne benzemeyen mükemmel belagatı

– Kur’an’ın gaybten haber vermesi ve bu haberlerin gelecekte meydana gelmesi

– Kur’an’daki tarihsel bilgilerde en ufak bir tutarsızlığın bulunmaması

– Kur’an’daki bilgilerin bilimsel gelişmeler ile de tasdik edilmesi. (Örneğin bebeğin anne rahmindeki oluşum aşamaları Kur’an’da Müminun Suresi’nin 13 ve 14.ayetlerinde anlatılır. Bu aşamalar mikroskobik incelemeler sonucunda anlaşılmış ve Kur’an’ın doğruluğu bir kere daha tasdik edilmiştir.)

– Kur’an’ın milyonlarca insan tarafından ezberlenmesi, bir cahil insanın anlayabileceği kadar açık, en bilgili, en zeki insanın anlayamayacağı kadar derin bilgiler içermesi ve bunun gibi pek çok delil gösterir ki; Kur’an bir insan eseri olamaz.

Ahlakı, Davası, Dersleri, Etkisi

– Hz. Muhammed’in (Sav) diğer peygamberler gibi Allah’ın birliğini ilan etmesi

– Düşmanlarının bile onun güzel ahlaklı olduğunu tasdik etmesi. Mesela düşmanlarının kendi mallarını ona emanet etmeleri ve onu güvenilir bir insan olarak bilmeleri.

Müşrikler Peygamber Efendimiz’e (Sav) “Muhammed-ül Emin (Güvenilir Muhammed) demişlerdi. Onun hiçbir zaman yalan söylemediğini ve hiçbir zaman emanete hıyanet etmediğini biliyorlardı. Bu sebeple ona düşman oldukları halde kendi mallarını ona emanet ediyorlardı. Mesela hicret esnasında Peygamber Efendimiz (Sav) kendisinde bulunan emanetleri sahiplerine teslim etmesi için Hz.Ali’yi görevlendirmişti.

Hem müşrikler Kur’an ayetleri karşısında Peygamber Efendimizi (Sav) yalancılıkla suçlamamışlardı. Onlar Peygamber Efendimiz’in sihir yaptığını iddia ettiler.  Çünkü biliyorlardı ki; o yalan söylemezdi.

Peki kendisinin peygamberliğine inanmayan insanlara bile yalan söylemeyen, ümmetini yalan söz söylemekten şiddetle sakındıran bir Zât,  yalanların en büyüğü olan “Allah’a karşı yalan söyleme, Allah’a iftira etme” suçunu işleyebilir mi? Bütün insanlara karşı doğru davranan bir zât, Allah’a iftira edebilir mi? 

– “Hem, bilirsin, küçük bir adam, küçük bir haysiyetle, küçük bir cemaatte, küçük bir meselede, münâzaralı bir dâvâda hicabsız, pervâsız, küçük fakat hacâletâver bir yalanı, düşmanları yanında, hilesini hissettirmeyecek derecede teessür ve telâş göstermeden söyleyemez. Şimdi bak bu zâta: Pek büyük bir vazifede, pek büyük bir vazifedar; pek büyük bir haysiyetle, pek büyük emniyete muhtaç bir halde, pek büyük bir cemaatte, pek büyük husûmet karşısında, pek büyük meselelerde, pek büyük dâvâda, pek büyük bir serbestiyetle, bilâpervâ, bilâtereddüt, bilâhicab, telâşsız, samimi bir safvetle, büyük bir ciddiyetle, hasımlarının damarlarına dokunduracak şedid, ulvî bir sûrette söylediği sözlerinde hiç hilâf bulunabilir mi? Hiç hile karışması mümkün müdür?” *

– İnsanlığın ne demek olduğunu, insanın ve kainatın neden yaratıldığını, insanın hayattaki görevinin ne olduğunu Kur’an ile ders vermesi

– Onun dersini alan ve ona tâbi olan müslümanların eski kötü inanç ve alışkanlıklarını bırakıp güzel ahlaka kavuşmaları ve bu güzel ahlakı ve İslam dininin getirdiği medeniyeti diğer ülke insanlarına ulaştırmaları ve diğer insanlara insanlığın, medeniyetin ne demek olduğunu öğretmeleri

“Bilirsin ki sigara gibi küçük bir âdeti, küçük bir kavimde büyük bir hâkim, büyük bir himmetle ancak dâimî kaldırabilir. Halbuki, bak, bu zât büyük ve çok âdetleri, hem inatçı, mutaassıb büyük kavimlerden zâhirî küçük bir kuvvetle, küçük bir himmetle, az bir zamanda ref’ edip, yerlerine öyle secâyâ-i âliyeyi-ki, dem ve damarlarına karışmış derecede sabit olarak-vaz’ ve tesbit eyliyor. Bunun gibi daha pek hârika icraatı yapıyor. İşte, şu Asr-ı Saadeti görmeyenlere Cezîretü’l-Arabı gözlerine sokuyoruz. Haydi yüzer feylesofu alsınlar, oraya gitsinler, yüz sene çalışsınlar. O zâtın, o zamana nisbeten bir senede yaptığının yüzden birisini, acaba yapabilirler mi?” **

– Binlerce şahitlerin ittifakı ile görülen mucizeleri

– Tevrat, İncil ve Zebur’da onun dünyaya geleceğinin haber verilmesi  (Kutsal kitaplarda ondan bahseden 100’den fazla işaret bulunmuştur.)

– Büyük dinler, büyük devletler, kavmi, kabilesi, amcası ona düşman olduğu halde onun inancına, yakînine şüphe gelmemesi, sarsılmaması ve İslamiyet’in kısa bir sürede dünyaya yayılması

– Onun yolundan gitmiş, ondan ders almış Müslüman bilim adamlarının modern bilime katkı sağlayan bilimsel çalışmaları, keşifleri ve Ebu Hanife, İmam Şafii, Bayezid-i Bistamî, Şâh-ı Geylanî, Mevlana Celaleddin Rumî, Şâh-ı Nakşibend, İmam Gazalî, İmam Rabbanî gibi milyonlarca evliyanın güzel ahlâkları, sözleri, dersleri ve yetiştirdiği talebeleri…

Daha bunlar gibi nice deliller Hz. Muhammed’in (Sav) peygamberliğini ispatlar. Burada bazı ispatlar özet olarak verilmiştir.

 

* ** Sözler (Risale-i Nur)

Risale-i Nur’dan yararlanılmıştır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...