En’am Suresi 159.Ayet Meali ve Tefsiri

Diyanet İşleri:

Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, (senin) onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonra (O), yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir.”

Açıklama:

– İbn Abbas, Mücâhid ve Katâde’den nakledilen bir rivayete göre “dinle­rini parça parça edip gruplara ayrılanlar”dan maksat Yahudiler ve Hıristiyanlardır. İslam dini gelmeden önce bunlar kendi aralarında Hz. Muhammed’in peygamber olarak geleceği konusunda ihtilafa düşmüşlerdi. Ayette onların bu tutumu haber verilmiştir. (bk. Taberi, Razi ilgili ayetin tefsiri)

Yine İbn Abbas’a isnad edilen başka bir görüşe göre bunlar müş­riklerdir. Zira,  İslâm’dan önceki Araplar çok çeşitli inanç gruplarına ayrılmışlardı. (Razi, ilgili ayetin tefsiri)

– Diğer bir kısım alimlere göre, ayette söz konusu edilenler bu ümmetten olup hak yoldan sapmış, İslam dinine şüphe sokacak şekilde ayetlerin müteşabih kısmını ele alarak yanlış yorumlarla dine zarar veren bidat ehlidir. (Taberi, a.y)

– Dolayısıyla, Kur’an’ın hakikatlerini İslam ümmetine anlatan dört mezhep alimlerinin farklı yorumları asla bu ayetin muhatabı değildir. Sahabe döneminden beri ayetler konusunda farklı yorumların söz konusu olduğu bilinmektedir. Eğer bu ayetin manasını tahrip edicilere teşmil etmezsek, sahabeler dahi olumsuz yorumun muhatabı olur ki bu tamamen bir safsatadır.

Sorularla İslamiyet