Hırsızın Elinin Kesilmesi İle İlgili Ayet, Şeriatta El Kesmek ve İzahı

Hırsızın elinin kesilmesi ile ilgili ayet gösteriliyor ve şeriatta el kesmek hakkında izah yapılıyor.

Hırsızın elinin kesilmesi ile ilgili Kur’an ayeti meali şöyledir:

“Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza, Allah’tan bir ibret olarak ellerini kesin. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Kim bu haksız davranışından sonra tövbe eder ve halini düzeltirse bilsin ki Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyeti Allah’a aittir. O, dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir.”

(Maide Suresi, 5/38-40)

1. Hırsızlık suçu insan emeğinin karşılığının çalınmasıdır. Şerefli bir mahluk olan insanın fıtratına aykırı olan böyle bir günahın cezasız kalması düşünülemez. Belki de her toplumda hırsızlar cezalandırılır. Ancak adil olan cezalandırma yöntemi zerrelerden yıldızlara tüm kainatın sahibi olan, sonsuz adalet sahibi Allah’ın dininde mevcuttur.  

İslamiyet’in tek doğru din olduğunu ispat eden yazılarımızı okumak için:

Neden İslam Tek Doğru Dindir?

Ayrıca şu yazı da okunabilir:

Şeriat Nedir?

2. El kesme cezası hırsızlık suçunun işlenmesini önler ve bu ceza sebebiyle toplumda hırsızlık vakalarının sık sık görülmesi engellenmiş olur. El kesme cezasını uygulamayan ülkelerdeki hırsızlık oranlarına ve hırsızlık sayılarına baktığımızda kolayca görürüz ki; bu ülkelerde hırsızlara verilen cezalar caydırıcı değildir. 

Hadd ve ceza’ emr-i İlâhi ve adâlet-i Rabbaniye nâmına icrâ edildiği vakit, hem ruh, hem akıl, hem vicdan, hem insaniyetin mahiyetindeki lâtifeleri müteessir ve alâkadar olurlar. İşte bu sır içindir ki, elli senede bir cezâ, sizin her gün müteaddit hapsinizden ziyâde bize faide verir…” Bediüzzaman Said Nursî, Hutbe-i Şâmiye

3.  İslam tarihinin ilk üç asrında el kesme cezası sadece altı kez uygulanmıştır. (bk. İsmail el-Fehranî, “eş-Şeriatü beyne’s-salihin ve’l-Murcifin” el-Ehram, 17 Yenayır, 2011)

4. İnsan, bedeninin hakiki sahibi değildir. İnsanı yoktan var eden Allah, insan bedeninin gerçek sahibidir. Eli kesilen hırsızın elinin hakiki sahibi hırsız değildir. 

5. Hırsızın elinin kesilmesi hırsızın günahlarına kefaret olur.

 

Hırsızın elinin kesilmesi için gerekli şartlar

1. Hırsızın akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olması gerekir.

2. Zorlama olmadan, hür irade ile hırsızlık yapılmış olmalıdır.

3. Çalınan mal, mal sahibinin koruduğu bir yerden çalınmalıdır.

İslam alimlerinin konu hakkındaki görüşlerinden bir örnek:

“Hanefî ve Şafiî fukahâsına göre tek koruma alanı niteliğindeki bahçeli, birçok odalı konak biçimindeki yerlerden çalınan malın, tamamen konağın dışına çıkarılmadıkça hırsızın eli kesilmez. Yani malın odalardan konağın içinde bir alana çıkarılması o malın koruma alanı dışına çıkarıldığını göstermez. Bu durumda yakalanan hırsız teşebbüs aşamasında kalan suçtan dolayı ta’zirle cezalandırılır.

Ebû Hanife’ye göre hırsız malı dışarı atar ve kendisi onu almak için dışarı çıkarken yakalanırsa yine had uygulanmaz. Çünkü mal hırsızın zilyedine girmemiştir. Suç tamamlanmamıştır. Ancak dışarıya çıkar ve alırken yakalanırsa had cezası uygulanır.

İmam Ebû Yusuf Kitabu’l-Harac’ında başka bir örnek verir. Bir kimse bir evi veya mağazayı delerek veya normal yolla girerek malı çıkaracağı sırada yani henüz çıkaramadan yakalanmış olsa, had uygulanmaz ancak tevbe edinceye kadar hakkında şiddetli ta’zir icra olunur. Ebû Yusuf hükmünü delillendirmede Hz Ali’nin huzuruna, ev delmekte iken tutulan bir adam getirilince, onun elinin kesilmemesini kullanır.” *

* Dr. Yahya Yaşar – Yeni Ümit Dergisi

4. Çalınan mal Hanefi mezhebine göre en az on dirhem değerinde olmalıdır. On dirhemden az değeri olan malların çalınması durumunda el kesme cezası uygulanmaz.

5. İki adil şahit hırsızlığı gördüğüne dair şahitlikte bulunmalıdır.

6. Hâkim hırsızın suçlu olduğuna kesin olarak kanaat etmelidir. Şüphenin varlığı halinde el kesme cezası uygulanmaz.

7. Hırsızın çaldığı mal hırsızın ortak olduğu veya hırsızın kendisine ait olan bir mal olmamalıdır.

8. Babasının, eşinin, çocuğunun malını çalan hırsıza el kesme cezası uygulanmaz.

9. Yakalanmadan önce pişman olup teslim olan hırsıza el kesme cezası uygulanmaz.

10. Temiz olmayan, köpek, domuz, şarap ve murdar bir hayvanın tabaklanmamış derisi çalınırsa el kesme cezası uygulanmaz.

11. Açlık sebebiyle ölüm tehlikesi yaşayan bir insanın hırsızlık yapması durumunda el kesme cezası uygulanmaz. Hazreti Ömer bir kıtlık zamanında aç kalıp hırsızlık yapan kişilere ceza uygulamamıştır.

12. Hanbeli ve Şafi mezhebinin alimlerine göre hırsız yakalandıktan sonra tevbe ederse el kesme cezası uygulanmaz. Ancak Hanefi ve Maliki mezhebine göre hırsız yakalandıktan sonra tevbe etse de ceza uygulanır.

Devlet, eli kesilen hırsızı ve hırsızın ailesini aç bırakmamalıdır.

Hırsız zengin, mevki sahibi biri de olsa el kesme cezası uygulanır.

Peygamberimiz (Sav) şöyle buyurmuştur:

“Elinizden geldikçe hadd (el kesme ve sopa gibi) cezaları Müslümanlardan def edin. Bir özrü varsa, hemen salıverin, zirâ imamın yanlışlıkla affetmesi, yanlışlıkla cezâ vermesinden daha hayırlıdır.” Tirmizî, Hudud 2

Bunlar da hoşunuza gidebilir...